REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

1.     Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni.

 

2.     Szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.

 

3.     Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów.

 

4.     Uczniowie każdej szkoły wsiadają/ wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

 

5.     Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

 

6.     Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzję co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.

 

7.     W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

 

8.     Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

 

9.     Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

 

10.                        O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.

 

11.                        Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

 

12.                        Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)    wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

b)    wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c)     zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)    żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym

e)     rozmawiać z kierowcą

13.                        Uczniowie podczas jazdy mają prawo siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach.

 

14.                        Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu.

 

15.                        Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów spod drzwi szkoły, prowadzi ich do autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.

 

16.                        Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

 

17.                        Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

 

18.                        Uczniowie, którzy nie są zapisani w dzienniku świetlicy lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły i opiekuna.

 

19.                        Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów szkół rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

 

20.                        W sprawach nieuregulowania niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a)    podczas trwania dowozów – opiekunowie

b)    w innym czasie – organizator dowozów.