Regulamin sali gimnastycznej

 1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
 3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe czyste obuwie na miękkiej podeszwie.
 4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie przebywania uczniów w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Uczniowie nie uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego i innych zajęciach sportowych nie mogą przebywać w szatni.
 5. Za zamknięcie szatni odpowiedzialni są uczniowie, którzy wychodzą z niej jako ostatni.
 6. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku celowej dewastacji mienia, uczniowie ponoszą materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.
 8. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w wyznaczonych miejscach.
 9. Uczniowie ćwiczący w sali gimnastycznej mają obowiązek przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 10. Utrzymanie czystości, sali gimnastycznej szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
 12. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.
 13. Uczniowie biorący udział we wszelkich zajęciach sportowych nie mogą mieć na sobie „dodatków,” które stanowią zagrożenie dla nich samych i współćwiczących.
 14. Podczas przerw uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej.
 15. Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego (telefony komórkowe, biżuteria, pieniądze)
 16. Regulamin powyższy dotyczy wszystkich użytkowników sali sportowej. Za wypadki spowodowane jego nieprzestrzeganiem Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie odpowiadają.