Statut Szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Do zatwierdzenia i opiniowania
przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną

Regulaminy

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2018-2019

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 2017-2018

Program poprawy efektywności kształcenia

Szkolny program wspierania rozwoju dziecka młodszego
na I- szym etapie edukacyjnym

Program wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się
 

Regulamin pracy szkoły

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin dowożenia uczniów do szkoły

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników
i materiałów edukacyjnych