Statut Szkoły

Koncepcja pracy szkoły 2011-2016

Do zatwierdzenia i opiniowania
przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną

Regulaminy

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

Program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017

Program poprawy efektywności kształcenia

Szkolny program wspierania rozwoju dziecka młodszego
na I- szym etapie edukacyjnym

Program wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się
 

Regulamin pracy szkoły

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin dowożenia uczniów do szkoły

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników
i materiałów edukacyjnych